Wanneer kan ik gebruik maken van het herroepingsrecht?Bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Bij levering van diensten

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Bij uw gebruik op het herroepingsrecht zal het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug worden betaald. Dit zal zo snel mogelijk geschieden binnen een maxima van 14 dagen. Deze termijn start op het moment dat het artikel terug wordt gestuurd, of als er aangegeven is dat het product terug wordt gestuurd.
6. Kosten van de retourzending zijn voor de consument.
7. Tweedebands.nl kan de consument kosten in rekening brengen in het geval de consument het product het product beschadigd heeft.
8. U kunt het Europese modelformulier gebruiken voor herroeping van producten. Europees modelformulier.

Contact opnemen